νοσηλεία

ygeia
Τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης της Εθνικής Ασφαλιστικής χωρίζονται σε ισόβια και ετησίως ανανεούμενα. Και οι δύο κατηγορίες έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και προσφέρουν πλεονεκτήματα.

 

Στην περίπτωση των ισόβιων προγραμμάτων, η ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να διακόψει ένα πρόγραμμα ή να τροποποιήσει τις καλύψεις και για αυτόν τον λόγο τα ασφάλιστρα είναι υψηλότερα. Με άλλα λόγια η κάλυψη υφίσταται για όσο ζει ο ασφαλισμένος ή για όσο πληρώνει τα ασφάλιστρα.

 

Στην περίπτωση των ετησίως ανανεούμενων προγραμμάτων η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ένα πρόγραμμα στο σύνολό του και να τροποποιήσει τους όρους κάλυψης (για όλους τους ασφαλισμένους αυτής της κατηγορίας). Στην περίπτωση κατάργησης ενός προγράμματος ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να μεταβεί σε ένα από τα υπάρχοντα. Βασικό πλεονέκτημα είναι τα χαμηλότερα ασφάλιστρα.

 

Στην ασφαλιστική αγορά έχουν παραμείνει ελάχιστες εταιρείες που να έχουν ισόβια προγράμματα στο δυναμικό τους.

 

Το κόστος ενός προγράμματος καθορίζεται από διάφορους παράγοντες με κυριότερους την ηλικία , το ανώτατο όριο κάλυψης (δηλαδή το ανώτατο ποσό που θα αποζημιώσει η εταιρεία τον ασφαλισμένο για μία νοσηλεία) , το ποσό της απαλλαγής (δηλαδή το ποσό που θα πληρώσει ο ασφαλισμένος και δεν αποζημιώνεται από την εταιρεία) και το ποσοστό της συμμετοχής του ασφαλισμένου.

Shopping Basket